ជំងឺធ្លាក់ត្របកភ្នែកទាំងសងខាងរបស់មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី 50ឆ្នាំឡើង


Dermatochalasis ជាជំងឺធ្លាក់ត្របកភ្នែកទាំងសងខាងរបស់មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី 50ឆ្នាំឡើង ។​​ វាបណ្តាលមកពីការយារធ្លាក់នៃស្បែក និងខ្លាញ់លើ និងក្រោមត្របកភ្នែក ដែលជាមូលហេតុងាយអោយមានរោមចាក់ភ្នែកទៅលើមនុស្សវ័យចាស់​ ។​

យើងអាចព្យាបាលបានដោយការវះកាត់ត្របកភ្នែក (Blepharoplasty)។


    Relative

Copyrights © 2016 Meng Rutnin Eye Specialist. All rights reserved.Web Design: CITA
Visitor Counter: 000156244
Today:212, Yesterday:428, All day: 000156244